TEENUSE KASUTUSTINGIMUSED

Tere tulemast Citycon Oyi („Citycon“) mobiilirakenduse („Rakendus“) ning sellega praegu ja tulevikus seotud teenuste („Teenused“) kasutajaks.

Käesolevad tingimused kujutavad endast Teenuste osas Sinu ja Citycon’i vahelist siduvat lepingut.

1.
TEENUSTE EESMÄRK JA TINGIMUSTEGA NÕUSTUMINE

Teenused on mõeldud kasutamiseks üksnes Rakenduse allalaadinud isikute poolt.

Kuna Teenuste kasutamine eeldab Citycon’i veebipõhise tarkvara olemasolu või Citycon’i koostööpartneri poolt pakutava mobiilirakenduse või mistahes muu tulevikus kättesaadava tehnoloogilise lahenduse kasutamist ning kuna Teenused sisaldavad materjale, mille intellektuaalomandi õigused kuuluvad Citycon’ile või vastavatele kolmandatele osapooltele, kes on andnud Citycon’ile õiguse viidatud materjale kasutada, kohalduvad Teenuste kasutamisele samuti intellektuaalomandi õiguste ja Rakenduste kasutamisega seotud nõuded.

Tutvuge hoolikalt käesolevate kasutustingimustega. Nendega nõustumisel, Teenustega seotud Citycon’i poolt pakutava Rakenduse paigaldamisel, registreerudes Teenuste või üksiku Teenuse kasutajaks või võttes muul viisil Teenused kasutusse või kasutades Teenuseid, kinnitad, et oled käesolevad kasutustingimused läbi lugenud, neist aru saanud ja nendega nõustunud, samuti andnud oma nõusoleku andmekaitset puudutavas teavituses kirjeldatud isikuandmete töötlemiseks.

2.
TEENUSTE KASUTUSTINGIMUSED

Teenused kujutavad endast Citycon’i või Citycon’i koostööpartnerite poolt toodetud või levitatavate Rakenduste kaudu kasutatavaid elektroonilisi teenuseid sellistena nagu need on.

Teenuste eesmärgiks on täiustada Sinu kliendikogemust, andes selleks Sinu kasutusse meie äranägemisel meelepäraseks ja eesmärgipäraseks peetavaid elektroonilisi teenuseid, ning arendada meie äritegevust.

Saad Teenused oma kasutusse sellistena nagu nad on.

Sul ei ole õigust:

Samuti oled teadlik sellest, et:

Teenuste kasutajana on Sul kohustus hoida oma isiklikku salasõna saladuses ning seda mitte üle anda kõrvalistele isikutele. Juhul, kui Su salasõna saab teatavaks kõrvalistele isikutele või kui Sul on kahtlus, et see võib olla juhtunud, siis on Sul kohustus sellest koheselt Citycon’ile teada anda.

Teenused sisaldavad teiste isikute poolt salvestatud materjale. Teenused ja nendes sisalduv sisu on kaitstud Soome ja rahvusvaheliste autoriõigust, kaubamärke või patente puudutavate seaduste ja muude intellektuaalomandi õigustega. Teenuste ilma loata kopeerimine või jagamine võib endaga kaasa tuua tsiviil- või kriminaalõigusliku vastutuse.

Teatud Teenustes sisalduvad hüperteksti lingid juhivad kasutaja veebilehekülgedele, mis ei ole Citycon’i kontrolli all. Aktiveerides mistahes sellise lingi, lahkud Citycon’i poolt pakutavate Teenuste alast. Citycon ei vastuta mingis osas mistahes kolmandate isikute veebilehekülgede sisu eest, millel on olemas hüperteksti link, ega anna ühtegi garantiid sellistel veebilehekülgedel sisalduva sisu osas. Citycon ei saa kontrollida selliste veebilehekülgede iseloomu ja sisu ega soovita veebilehekülgi, neil toodud teavet või mistahes kolmandate isikute tooteid või teenuseid. Veendu, et oled läbi lugenud Citycon’i või kolmandate isikute kõikide muude veebilehtede, millele oled siirdunud, õiguslikud ja andmekaitsealaseid protseduure puudutavad osad.

3
MUUD TINGIMUSED

Käesolevate tingimuste suhtes kohaldatakse Soome seadusandlust.

Citycon’il on õigus käesolevaid tingimusi ühepoolselt muuta või täiendada, andes selles Teenustes, veebilehtedel või Sinuga ühendust võttes teada. Püüame saada kõikide oluliste muudatuste osas Sinu täiendava nõusoleku. Muudatus on kehtiv, kui see on nähtav seoses Teenuste kasutamisega või Citycon’i veebilehtedel.

Citycon’il on õigus käesolevate kasutustingimuste alusel sõlmitud leping vabalt kolmandale isikule üle anda, teavitades Sind sellest Teenuste kaudu, veebileheküljel või Sinuga muul moel ühendust võttes.

Juhul, kui mõni või mõned käesolevates kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest loetakse kehtetuks või jõustamatuks, tõlgendatakse ülejäänud sätteid kooskõlas kohalduvate seadustega esialgsete tingimuste eesmärgile nii lähedaselt kui võimalik ning muus osas jäävad tingimused terves ulatuses jõusse.

Kui Citycon jätab käesolevates kasutustingimustes ette nähtud õiguse kasutamata või loobub mingis olukorras käesolevates kasutustingimustes ette nähtud õiguste kasutamisest, ei piira see Citycon’i õigust hiljem neid või muid kasutustingimustes ette nähtud õiguseid kasutada.

4
TÄIENDAV TEAVE JA KONTAKTANDMED

Juhul, kui Sul on Teenuste, Sinu isikuandmete töötlemise  või käesolevate kasutustingimuste osas küsimusi, saada e-kiri: info@citycon.com.

Käesolevate kasutustingimuste alusel sõlmitud lepingut puudutavad teavitused või nõuded tuleb saata viivitamatult e-kirja teel aadressil: info@citycon.com või posti teel aadressil Yksityisyydensuoja, Citycon Oyj, Piispansilta 21, FI-02230 Espoo, Finland.

Punktis 2.7 nimetatud isikuandmete kontrollimise või kustutamise palved tuleb edastada omakäeliselt allkirjastatud kirja teel aadressil: Yksityisyydensuoja, Citycon Oyj, Piispansilta 21, FI-02230 Espoo, Finland