Tietosuojaseloste

1 Rekisterinpitäjä

Citycon Oyj
Y-tunnus 0699505-3
Piispansilta 21,
FI-02230 Espoo,
Finland

2 Rekisterinpitäjän edustaja

Marianne Håkonsen
Marketing Director, Citycon Oyj
e-mail: info@citycon.com

3 Rekisterin nimi

Kauppakeskuksen asiakastietokanta ("Asiakastietokanta")

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyistä kerättäviä tietoja ja Asiakastietokantaa käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin, mainonnan kohdentamiseen, mielipide- ja markkinatutkimukseen sekä kauppakeskusten käyttö- ja kävijätottumusten seurantaan ja analysointiin. Tietoja voidaan siirtää ja jakaa Cityconin eri konserniyhtiöiden, kauppakeskusten sekä palveluntarjoajien välillä.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakastietokantaan saatetaan tallentaa seuraavia tietoja rekisteröidystä:

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastietokantaan kerätyt henkilötiedot ovat joko rekisteröidyltä itseltään saatuja tietoja taikka kauppakeskuksessa asioinnin yhteydessä kerättyjä ja muodostettuja tietoja. Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan myös lain sallimissa rajoissa yhdistää ja niitä voidaan täydentää muista lähteistä saatavilla sekä tällaisista lähteistä johdetuilla tiedoilla.

Tietoja voidaan kerätä rekisteröidyltä itseltään seuraavissa tilanteissa:

Muista lähteistä saatavia rekisteröityjä koskevia tietoja ovat esimerkiksi Liikenteen turvallisuusvirasto Trafista tai muista julkisista rekistereistä saatavat tiedot.

7 Säännönmukainen tietojen luovutus

Citycon ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja kolmansille osapuolille. Kolmansina osapuolina ei pidetä Cityconin kanssa samaan konserniin kuuluvia yhtiöitä tai henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta käsitteleviä alihankkijoita ja palveluntarjoajia.

Citycon voi kuitenkin luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa rajoissa valikoimilleen yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista. Citycon huolehtii siitä, että luovutuksen saajalla on laillinen peruste tietojen käsittelyyn ja että tällaiset yhtiöt sitoutuvat noudattamaan henkilötietojen käsittelyä koskevaa Suomen lainsäädäntöä tai vastaavaa Euroopan unionin lainsäädäntöä sekä käsittelemään rekisteröidyn henkilötietoja Cityconiin ohjeistuksen ja tietosuojaselosteen mukaisesti.

Rekisteröidyn tietoja luovutuksen myötä käsittelemään pääsevät yritykset saattavat yhdistää Cityconilta saamansa tiedot rekisteröityä koskeviin muihin tietoihin, joita kyseisillä yrityksillä on valmiiksi hallussaan jollakin muulla perusteella.

Rekisteröidyn henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman laissa olevaa perustetta. Citycon tai Cityconin alihankkijat taikka yhteistyökumppanit saattavat käyttää apunaan yrityksiä, jotka sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella tai käyttävät Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevaa työvoimaa tai muita resursseja. On myös mahdollista, että jokin Cityconin valitsema yhteistyökumppani, jolle Citycon päättää edellä todetuin perustein luovuttaa tietoja, itse sijaitsee Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

Tarvittavat henkilötietojen siirrot toteutetaan kaikissa tilanteissa tavalla, joka täyttää lainsäädännössä tietojen siirrolle asetetut vaatimukset.

Ennen tietojen luovuttamista Citycon arvioi, voidaanko tiedot luovuttaa anonymisoituina. Jos tietojen anonymisoiminen on teknisesti ja Cityconin kuvattujen käyttötarkoitusten näkökulmasta mahdollista, pyrkii Citycon ensisijaisesti sopimaan tietojen luovuttamisesta sellaisessa muodossa, josta yksittäiset rekisteröidyt eivät ole tunnistettavissa.

8 Henkilötietojen säilytyskäytännöt

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina niiden kuvatun käyttötarkoituksen kannalta.

Citycon määrittelee tietojen poistoajat ja poistamiskäytännöt sekä huolehtii vanhentuneiden ja tarpeettomien tietojen poistamisesta.

9 Rekisterin suojaaminen ja tietojen käsittelyn periaatteet

Citycon noudattaa hyvää tiedonhallintatapaa sekä henkilötietolain huolellisuus- ja suojaamisvelvoitetta, ja pyrkii kaikin kohtuullisin tavoin varmistamaan, ettei rekisteröidyn yksityisyydensuojaa loukata missään henkilötietojen käsittelyvaiheessa. Citycon pyrkii rekisteröidystä kerättyjä tietoja käsitellessään aina huomioimaan, että suoritettava tietojen käsittely on asiallisesti perusteltua ja tarpeellista kuvattuihin käyttötarkoituksiin nähden. Citycon ei käsittele henkilötietoja laajemmin kuin on kulloinkin käyttötarkoituksiin nähden tarpeellista.

Citycon ja henkilötietojen käsittelyyn osallistuvat Cityconin mahdolliset yhteistyökumppanit toteutettavat tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötietojen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. Tietoja säilytetään pääsääntöisesti sähköisessä muodossa. Sekä sähköisessä että manuaalisessa muodossa säilytetyt tiedot on suojattu teknisin ja organisatorisin menetelmin sekä laittomalta että vahingossa tapahtuvalta tietojen käsittelyltä.

Rekisteröityä koskeviin kerättyihin henkilötietoihin on pääsy vain niillä erikseen oikeutetuilla Cityconin tai Cityconin yhteistyökumppaneiden työntekijöillä, joiden on työtehtäviensä perusteella tarpeellista käsitellä henkilötietoja. Lisäksi Citycon noudattaa tarkkaa käyttäjätunnustenkäytönhallintaa niiden Cityconin ja Cityconin yhteistyökumppaneiden työntekijöiden osalta, joilla on pääsy joko tietokantoihin, joissa säilytetään käyttäjätietoja, tai palvelimille, jotka ylläpitävät palveluitamme. Asiakastietokantaan tallennetut tiedot ovat suojattu muun muassa käyttöoikeuksien rajoituksin ja salasanoin, jotka ovat ainoastaan kyseisen järjestelmän käyttäjiksi valtuutettujen henkilöiden hallussa. Sähköiset järjestelmät ovat muun muassa salasanoin suojattuja.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietokantaan tallennetut itseään koskevat henkilötiedot ja oikeus pyytää virheellisten tietojen oikaisua sekä häntä itseään koskevien tietojen poistamista. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa.

Tarkastus-, oikaisu- ja tietojen poistopyyntö on toimitettava kirjallisena tässä tietosuojaselosteessa mainitulle rekisterinpitäjän edustajalle. Pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojensa käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyillä on myös oikeus antaa ja peruuttaa suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin tai kokonaan kieltää sähköinen suoramarkkinointi. Jos rekisteröity on antanut suostumuksensa sähköiseen suoramarkkinointiin Citycon ja sen kulloisetkin yhteistyökumppanit, kuten Cityconin omistamissa kauppakeskuksissa toimivat yritykset ja muut Cityconin tarkoin valitsemat tahot, voivat osoittaa rekisteröidylle sähköistä suoramarkkinointia.